Toestemmingsformulier en opleidingscharter

DOEL VAN HET HANDVEST

Dit handvest heeft tot doel de voorwaarden vast te stellen voor de werking van de cursussen en het portaal van de site van de organisator www.rijbewijs.online, dat toegang biedt tot de cursussen. Daarin worden de rechten en plichten van de studenten voor de toegang tot en het gebruik van het portaal en het functioneren van de cursussen vastgelegd.

Dit handvest kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld door Rijbewijs Online, met name om te voldoen aan elke technologische evolutie of in verband met de ontwikkeling van het portaal. Deze wijzigingen zijn bindend voor de student zodra zij online zijn gezet. De leerling wordt dan ook verzocht dit handvest regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

ACCOUNT

Deelname aan de cursus vereist dat ik een account aanmaak op de website van de organisator waarvoor ik instem met het doorgeven van authentieke, nauwkeurige en actuele persoonlijke informatie (naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële informatie, enz. Indien een van deze persoonlijke gegevens verandert, stem ik ermee in deze binnen vijf werkdagen op mijn account bij te werken. Ik begrijp dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en dat de organiserende site bijgevolg alle passende maatregelen neemt en zal nemen om ze te beschermen. De organiserende site kan mijn account tijdelijk schorsen in geval van overmacht of ongepast gedrag van mijn kant, met betrekking tot mijn verplichtingen als deelnemer aan de cursus.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geval van frauduleus gebruik van mijn persoonsgegevens dat niet toe te schrijven is aan de organiserende site, verklaar ik dat ik deze laatste ontsla van elke contractuele, burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen van dit gebruik waarmee ik niet vooraf heb ingestemd.

BETALING

De betaling van de cursus geschiedt in zijn geheel of, indien van toepassing, in termijnen, afhankelijk van de gekozen cursus. Ik begrijp dat ik pas toegang tot de inhoud van de opleiding krijg nadat ik de eerste betaling heb verricht, die door de vertegenwoordigers van de organiserende site naar behoren is genoteerd. Ik verbind mij ertoe de financiële vergoeding voor de inhoud van de door mij gekozen cursus te betalen volgens het door de organiserende site voorgestelde tijdschema en begrijp dat, in geval van wanbetaling van mijn kant, de organiserende site mijn toegang tot het geheel of een deel van de betreffende cursus of tot mijn persoonlijke account zonder mijn voorafgaande toestemming kan opschorten totdat ik mijn situatie heb rechtgezet.

BANKGEGEVENS

Voor betalingsdoeleinden worden bankgegevens verzameld en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieder van de organisator, Stripe.com. Deze procedure volgt een internationale veiligheidsnorm die onder optimale omstandigheden de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens van de kaarthouder waarborgt, teneinde de bescherming van bankkaart- en transactiegegevens te verzekeren.

REIMBURSEMENT

Elk verzoek om volledige terugbetaling van de cursus moet worden ingediend vóór het einde van de periode van dertig kalenderdagen volgend op de datum van de eerste door de organiserende site geregistreerde betaling. De organisator behoudt zich het recht voor de gekochte cursus niet te vergoeden indien de opgegeven reden niet geldig is. Na dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de eerste betaling, wordt de deelnemer geacht onherroepelijk in te stemmen met het volgen van de bestelde en betaalde cursus, zelfs gedeeltelijk.

CAPACITEIT

Ik verklaar dat ik volledig in het bezit ben van mijn fysieke en intellectuele middelen, van mijn burgerrechten, van mijn volledige handelingsbekwaamheid en dat ik niet strafrechtelijk veroordeeld of aan een specifiek beroepsverbod onderworpen ben, waardoor mijn aanvaarding om deel te nemen aan een opleidingssessie in het gedrang zou komen. Ik verklaar dat ik de gevolgen van bedrog of misbruik in mijn verklaringen volledig op mij neem en verklaar in dit verband dat ik gesubrogeerd ben ten opzichte van de organiserende site om deze ten volle te beschermen, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, ten aanzien van derden of de Staat indien deze de nadelige gevolgen zou ondervinden van een valse verklaring of frauduleus gedrag van mijn kant.

TOEGANG TOT DE INHOUD

De creatie van mijn persoonlijke account en de betaling van het geheel of een deel van de cursus, naargelang het geval, geeft mij toegang tot de verschillende educatieve inhouden beschreven in het opleidingsprogramma (of curriculum) waarvan ik kennis heb genomen op de website van de organisator en waarmee ik verklaar volledig akkoord te gaan. Ik verklaar dat het mij bekend is dat deze toegang tot de educatieve inhoud beperkt is in de tijd, d.w.z. tot de in het opleidingsprogramma voorziene en aangekondigde duur. De foto's, grafieken, teksten, informatie en kenmerken die de op de site gepresenteerde opleidingen illustreren, zijn niet contractueel.

ASSIDUITEIT

De geleidelijke toegang tot de opeenvolgende educatieve inhouden van de opleiding op mijn rekening verplicht mij ertoe de verschillende educatieve inhouden te volgen, te lezen, te beluisteren en te bekijken, naargelang het geval, en de bijbehorende oefeningen en praktische gevallen te doen. Dit om de nodige vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen om het theoretische examen voor het rijbewijs B in een erkend examencentrum af te leggen.

Ik zie uitdrukkelijk af van elk verzoek om vervroegde terugbetaling van een door mij gekochte opleiding waarvan ik, zelfs om redenen buiten mijn wil, niet in staat zou zijn geweest de inhoud te volgen en de theoretische oefeningen te doen. Ik begrijp dat het niettemin mogelijk is om, in geval van een verhindering die niet te wijten is aan mijn directe verantwoordelijkheid, de cursus op een latere datum te volgen, op data die meer geschikt zijn voor mijn agenda, en in overleg met de organiserende site.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om de voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties voor elk van de theoriesessies en de bijbehorende oefeningen te kennen en te begrijpen. Ik begrijp ook dat het mijn uitdrukkelijke verantwoordelijkheid is om de trainer op de hoogte te brengen wanneer de omstandigheden van de oefeningen die aan de gang zijn, ertoe kunnen leiden dat ik mij om welke reden dan ook ongemakkelijk voel of niet in staat ben om de aangeleerde vaardigheden uit te voeren. Ik begrijp dat het mogelijk zal zijn, met de toestemming van de trainer, om de trainingssessie op een latere datum te herhalen.

ETHIEK

Ik verbind mij ertoe de algemene ethische beginselen en de door de organiserende site gepropageerde beginselen in acht te nemen. Ik verbind mij ertoe de overtuigingen en meningen te respecteren van de mensen met wie ik tijdens de opleiding in contact zal komen.

EVALUATIE

Ik begrijp dat ik zal worden onderworpen aan verschillende beoordelingen tijdens theoretische oefeningen en praktische gevallen die de theoretische kennis zullen bekrachtigen die ik tijdens de cursus moet assimileren en beheersen. Deze beoordelingen vinden plaats in de vorm van online-vragenlijsten, videoconferenties of andere door de organiserende instantie nuttig geachte middelen, en kunnen eenzijdig door deze instantie worden gewijzigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tien werkdagen, waarvan ik in kennis ben gesteld. Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de door de organiserende instantie gehanteerde beoordelingsmethoden en dat ik het daar volledig mee eens ben. Ik begrijp dat de resultaten van mijn evaluaties toegankelijk zullen zijn op mijn persoonlijke account. Het doel van deze evaluaties is mij in staat te stellen mijzelf te beoordelen met betrekking tot de inhoud van de leerstof die ik heb geleerd en te zien of ik de onderwezen leerstof heb geassimileerd en begrepen met het oog op het behalen van het theoretische rijbewijs B.

VERWERVING VAN VAARDIGHEDEN

De opleiding is bedoeld om mij op te leiden en voor te bereiden op het theoretische rijbewijs B. De activiteiten, diensten en instrumenten die tijdens de opleiding worden voorgesteld, zijn aangepast om vanaf het begin de verwerving van vaardigheden te bevorderen die het behalen van het theoretische rijbewijs B mogelijk maken en bevorderen. Ik begrijp ook dat ik geen compensatie kan eisen van de organiserende instantie als ik niet slaag voor het theorie-examen voor het rijbewijs B dat ik in een erkend examencentrum heb afgelegd.

BEROEPSACTIVITEIT EN VERANTWOORDELIJKHEID

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de organiserende site ontsla van elke contractuele, burgerlijke, strafrechtelijke of fiscale aansprakelijkheid voor eventuele schade of nadelige gevolgen van mijn acties voor derden, die ik zou kunnen veroorzaken en waarvoor ik alleen verantwoordelijk zal zijn overeenkomstig de wettelijke verplichtingen in het land waar ik woon.

PRIVACY

Ik begrijp dat de inhoud van de cursussen alleen voor mij bestemd is en dat ik de inhoud en mijn toegang tot het portaal van de organisatorenite niet met derden mag delen. Ik begrijp dat het delen van accounts verboden is.

BESCHERMING EN NIET-CONCURRENTIE

Alle door de organiserende site geproduceerde elementen worden beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en, meer in het bijzonder, het auteursrecht. Elk deel of elke afbeelding van de site mag alleen worden gedownload of afgedrukt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en alleen in het kader en binnen de grenzen van de opleidingen en voor de doeleinden die verband houden met de uitvoering ervan. Voor elk ander gebruik is de uitdrukkelijke toestemming van de organiserende instantie vereist. Elk ander gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het reproduceren, mededelen, kopiëren en verkopen aan derden van het geheel of een deel van een opleidingscursus of van enig element aanwezig op de organiserende site. Zo niet, dan kan de overtreder in geval van misverstand worden vervolgd.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online