Disclaimer

Wettelijke kennisgeving

Door zich toegang te verschaffen tot en te surfen op de website van het bedrijf: https:// rijbewijs.online/, aanvaardt de bezoeker zonder voorbehoud de onderhavige wettelijke kennisgeving. Deze kennisgeving kan te allen tijde worden gewijzigd door eenvoudig een nieuwe kennisgeving te publiceren op voornoemde website, zonder dat de bezoeker van de website daarvan in kennis moet worden gesteld.

De wijziging treedt in werking op de datum waarop zij op de website beschikbaar wordt gesteld.

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevoegd. De onderneming kan echter besluiten een beroep te doen op bemiddeling, waarbij een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar wordt ingeschakeld om het geschil langs deze weg op te lossen.

Identificatie van de eigenaar

https:// rijbewijs.online / is een site die toebehoort aan de SRL Rijbewijs Online, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue du Congo 64, 6890 Ochamps, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0762.894.409, hierna te noemen "de vennootschap".

Het wordt beheerd door Rijbewijs Online, eigenaar van de website.

https:// rijbewijs.online / is een creatie van Rijbewijs Online SRL.

https:// rijbewijs.online / is een website die zijn activiteiten als afstandsonderwijs opleider voor de wegcode of het theoretisch rijbewijs presenteert.

De onderneming kan per e-mail worden bereikt op het volgende adres: privacy@rijbewijs.online.

Deze site wordt gehost door Kinsta Inc.

Doel van de site

De website https://rijbewijs.online/ heeft tot doel :

 • haar activiteiten in verband met de theoretische B-vergunning te presenteren;
 • om cursussen afstandsonderwijs voor de wegcode of het theoretisch rijbewijs op de markt te brengen;
 • de online aankoop van cursussen voor afstandsonderwijs mogelijk te maken. Deze aankopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de onderneming;
 • u de mogelijkheid te bieden u in te schrijven op de mailinglist en de nieuwsbrief van het bedrijf;
 • om het verzoek om informatie over de door de onderneming aangeboden diensten en activiteiten mogelijk te maken;
 • het mogelijk maken contact op te nemen met het bedrijf.

Bovendien heeft de website https://rijbewijs.online/ een blog met informatie over het theoretische en praktische rijbewijs.

https:// rijbewijs.online / is ook uitgerust met een applicatie die beschikbaar is op de Play Store (android) en op de Apple market (ios). De toepassing is strikt voorbehouden voor Rijbewijs Online klanten met een contract. Met deze applicatie kan de klant vanaf zijn smartphone de cursussen raadplegen die online worden gegeven door Rijbewijs Online en waarvoor de klant is ingeschreven, in het kader van een met Rijbewijs Online gesloten contract.

Neem contact op met

De contactgegevens zijn als volgt: privacy@rijbewijs.online.

De bezoeker wordt uitgenodigd deze contactinformatie te gebruiken voor alle informatie over de inhoud van de website.

Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens worden, in voorkomend geval, door de onderneming bewaard:

 • identiteitsgegevens :
  • taal van gebruik ;
  • achternaam (en voornaam) ;
  • geboortedatum ;
  • postadres ;
  • vast of mobiel telefoonnummer ;
  • e-mail adres ;
 • factureringsgegevens :
  • kredietkaart- en bankrekeningnummer, indien van toepassing ;
 • navigatiegegevens :
  • Gebruikte internetbrowser, gebruikte browsermodus (PC of mobiel) ;
  • IP-adres en geolocatie.

Deze gegevens worden door de onderneming bewaard, met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR"). De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Rijbewijs Online SRL.

De bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar persoonsgegevens, onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, in voorkomend geval en om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, te verzoeken om wissing, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@rijbewijs.online of door een brief te sturen naar Rijbewijs Online SRL, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van het bedrijf, op het hierboven vermelde adres.

Door de website te bezoeken, aanvaardt en begrijpt de bezoeker dat het bedrijf gerechtigd is persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor de volgende doeleinden

- te reageren op het informatieverzoek dat via het contactformulier is gedaan;

- ad hoc-informatie over rijbewijzen ;

 • ad hoc informatie over de door Rijbewijs Online aangeboden diensten;
 • nieuwsbrief en mailinglijst betreffende de door de onderneming op de markt gebrachte diensten;
 • het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Rijbewijs Online partners (autoverzekering, voertuigaccessoires, enz.);
- een contract te sluiten tussen de bezoeker en het bedrijf;
 • beheer en follow-up van de bestellingen tussen de klant en Rijbewijs Online (facturering, toegangscode, enz.).

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor direct-marketingdoeleinden of om enige andere reden.

Voor het overige wordt de bezoeker verzocht het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen dat via de volgende link beschikbaar is: Privacybeleid

Om ongeoorloofde toegang tot door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens te voorkomen, leeft het bedrijf de algemene veiligheidsbeginselen na die van toepassing zijn op websites van het type https://rijbewijs.online/.

De onderneming kan persoonlijke informatie aan derden bekendmaken op verzoek van elke autoriteit die wettelijk gemachtigd is om een dergelijk verzoek te doen. Het kan ook openbaar worden gemaakt als een dergelijke openbaarmaking nodig is, in goed vertrouwen, om te voldoen aan wet-en regelgeving, te beschermen of verdedigen van haar rechten of eigendom, die van de website https://rijbewijs.online/ of haar gebruikers en, in extreme gevallen, de veiligheid van het bedrijf, de eigenaar van de website, haar beheerders, haar permanente vertegenwoordigers van rechtspersonen, haar klanten of https://rijbewijs.online/.

Intellectuele rechten

De vennootschap is eigenaar, hetzij zelf, hetzij via haar bestuurders en permanente vertegenwoordigers van rechtspersonen, van alle elementen die deel uitmaken van de website https://rijbewijs.online/, d.w.z., en zonder exhaustief te zijn: de domeinnaam, de website zelf en de inhoud ervan (teksten, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden of andere soorten bestanden) met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk naar een derde verwijzen (met inbegrip van, in voorkomend geval, links naar getuigenissen of mediaberichten).

Het bedrijf geeft de bezoeker op geen enkele wijze toestemming om de op de site aanwezige elementen te reproduceren en te communiceren.

https:// rijbewijs.online / kan ook elementen bevatten die, geheel of gedeeltelijk, toebehoren aan derden. Het gebruik van materiaal van derden is onderworpen aan een voorafgaande aanvraag bij het bedrijf op het e-mailadres privacy@rijbewijs.online.

De onderneming geeft het verzoek vervolgens door aan de betrokken derde, die vrij is om het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, indien nodig, betaling van royalty's te verlangen. Bovendien zal de onderneming, in geval van gebruik door de bezoeker van elementen die aan derden toebehoren, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen de bezoeker is, in voorkomend geval, aansprakelijk voor de betaling van auteursrechten ten gunste van de verzoekende derde.

Indien de bezoeker van mening is dat één of meerdere elementen op de website https://rijbewijs.online/ in strijd is (zijn) met zijn of haar eigen intellectuele eigendomsrechten, wordt hij of zij uitgenodigd om contact op te nemen met het bedrijf, eigenaar van de website, via e-mail op privacy@rijbewijs.online, en het geschil in detail toe te lichten.

Er zal onverwijld contact met de bezoeker worden opgenomen om het geschil op te lossen.

Verantwoordelijkheid

De website https://rijbewijs.online/ is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. De site heeft tot doel de activiteiten van het bedrijf voor te stellen als afstandsopleider voor het leren van de wegcode of het theoretisch rijbewijs, zichtbaarheid te geven, de bezoeker in staat te stellen contact op te nemen met het bedrijf en eventueel niet-bindende online aankopen te doen.

De verstrekte informatie kan worden gewijzigd. De bezoeker wordt derhalve verzocht de in zijn bezit zijnde informatie te controleren alvorens contact op te nemen. Het bedrijf is op geen enkele manier contractueel gebonden door de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld.

Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de gegevens op de website https://rijbewijs.online/.

Bovendien kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of onderbrekingen die zich tijdens het gebruik van de website kunnen voordoen.

Hyperlinks

https:// rijbewijs.online / kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden de bezoeker louter ter informatie ter beschikking gesteld. Zij impliceren geen enkele relatie tussen het bedrijf en de verwijzende website of het sociale netwerk. De onderneming heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die zich daarop bevindt, noch voor eventuele schade van welke aard dan ook die als gevolg van deze informatie zou kunnen ontstaan.

Indien de bezoeker, om welke reden dan ook, een link wenst te creëren van een website van derden naar de website https://rijbewijs.online, dient hij/zij het bedrijf hiervan vooraf op de hoogte te brengen. De informatie kan per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: privacy@rijbewijs.online.

In voorkomend geval is het bedrijf niet direct of indirect verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden die gebruikmaken van een link naar de site https://rijbewijs.online, zelfs als het bedrijf op de hoogte is van het ontstaan en het bestaan van de link.

Website beveiliging

De onderneming stelt alles in het werk om de veiligheid van de website te garanderen (met name tegen virussen of andere computermisdrijven). Regelmatig worden maatregelen genomen om hiervoor te zorgen. In geval van een veiligheidsprobleem in verband met het gebruik van de website, wordt de bezoeker verzocht het bedrijf van het probleem op de hoogte te brengen. Het bedrijf zal alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk op te lossen of, indien dit niet mogelijk is, binnen een redelijke termijn.

Cookies

Wanneer de bezoeker voor de eerste keer verbinding maakt met de website https://rijbewijs.online, wordt hij ervan in kennis gesteld dat informatie met betrekking tot de navigatie kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd.

Een cookie is een onzichtbaar stukje informatie dat op het web wordt opgeslagen in de internetbrowser van de computer. Deze cookie kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site worden teruggehaald.

Het cookie kan niet worden gelezen door een andere site dan die welke het heeft aangemaakt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Geen van deze gegevens wordt aan derden meegedeeld, tenzij de onderneming vooraf de toestemming van de bezoeker heeft gekregen of wanneer de bekendmaking van deze gegevens wettelijk verplicht is, dan wel op bevel van een rechtbank of een andere administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om van deze gegevens kennis te nemen.

Dit gebruik wordt door het bedrijf gemaakt om de navigatie op de website te vergemakkelijken.

Sommige cookies zijn vrijgesteld van de voorafgaande toestemming van de bezoeker voor zover zij strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, verificatiecookies en interfacepersonalisatiecookies.

Andere cookies, die door derden worden verstrekt, worden "persistent" genoemd. Deze blijven op de terminal van de bezoeker totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien deze cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan de links hieronder worden vermeld. Deze groep cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies (die het bedrijf niet gebruikt) en cookies voor het delen via sociale netwerken (met name van Facebook, Instagram en Pinterest).

De cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de bezochte inhoud/pagina's). Deze gegevens worden gebruikt om de ergonomie van de website https://rijbewijs.online/ te verbeteren.

Cookies voor het delen op sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het desbetreffende sociale netwerk.

Afhankelijk van de toestemming van de bezoeker maken deze cookies het mogelijk om bepaalde op de website https://rijbewijs.online/ gepubliceerde inhoud gemakkelijk te delen, met name via een knop voor delen, afhankelijk van het betrokken sociale netwerk.

Zes soorten cookies voor het delen van sociale netwerken zijn aanwezig op de website https://rijbewijs.online/:

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat het plaatsen van cookies is toegestaan. De door de bezoeker gebruikte browser kan de standaardinstellingen wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt aanvaard of geweigerd, afhankelijk van de afzender ervan.

Het weigeren van het deponeren van cookies kan echter de ervaring van de bezoeker en de toegang tot bepaalde diensten of functies van de website wijzigen.

In voorkomend geval wijst het bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verslechtering van de surfomstandigheden die zich voordoen ten gevolge van de weigering, verwijdering of blokkering van cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Deze gevolgen vormen geen schade en er kan geen schadevergoeding voor worden geëist.

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om te weten te komen hoe de cookievoorkeuren kunnen worden gewijzigd, bieden de onderstaande links de bezoeker hulp.

Definitieve beschikking

De ongeldigheid van een artikel betekent niet dat deze disclaimer ongeldig is. Indien een clausule ongeldig is, zal zij worden vervangen door een geldige clausule met hetzelfde effect. Zo nodig zal de maatschappij de clausule vervangen door een clausule van dezelfde strekking.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online