Privacybeleid en verwerking van persoonsgegevens

Versie oktober 2023

Dit privacybeleid beschrijft en informeert bezoekers en (potentiële) klanten, hierna te noemen "bezoekers", over de wijze waarop Rijbewijs Online, hierna te noemen "het bedrijf", de aan haar verstrekte informatie gebruikt en beschermt, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wanneer de bezoeker deze site gebruikt die toegankelijk is via de link https://rijbewijs.online/, hierna te noemen "de site", of wanneer de bezoeker gebruik maakt van de diensten en producten die worden aangeboden door Rijbewijs Online.

Dit privacybeleid kan te allen tijde door de onderneming worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de actualisering duidelijk bovenaan dit beleid worden vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de bezoeker zodra zij online zijn gezet. De bezoeker wordt daarom verzocht dit privacybeleid en de regels voor het gebruik van cookies regelmatig te raadplegen, om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen is het mogelijk de site te bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. In ieder geval is de bezoeker geenszins verplicht zijn informatie aan het bedrijf door te geven.

In bepaalde situaties waarin informatie niet wordt doorgegeven, is het echter mogelijk dat de bezoeker geen gebruik kan maken van de gevraagde diensten. Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het bedrijf aanbiedt, kan het bedrijf u in bepaalde gevallen vragen om uw achternaam (-namen), voornaam (-namen), adres (-adressen) (e-mail en postadres), hierna "persoonlijke informatie" genoemd. Door deze informatie door te geven, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk dat deze door de onderneming zal worden verwerkt voor de doeleinden vermeld in punt 2 hieronder en voor de doeleinden vermeld op het ogenblik van elke aanvraag.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 14 april 2016, informeert het bedrijf u over het volgende:

1. Identiteit van de controleur

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is

SRL Rijbewijs Online, rue du Congo 64 in 6890 Ochamps

Telefoon + 32 (0)493 45 31 25

E-mail. privacy@ rijbewijs.online

De verantwoordelijke voor de verwerking ziet toe op de juistheid en relevantie van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. In aanvulling op het bovenstaande dient hij ervoor te zorgen dat hij voldoet aan de toepasselijke regelgeving en dit privacybeleid.

2. Verzamelde gegevens

De onderneming verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Taal van gebruik, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel), gebruikte internetbrowser, gebruikte navigatiemethode (PC of mobiel).

In sommige situaties kunnen het bankrekeningnummer en het nummer van de kredietkaart worden verzameld.

3. Doeleinden van de verwerking

De onderneming kan de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • de door de gebruiker gevraagde en aan de gebruiker aangepaste informatie of diensten te leveren (door aanwezigheid op de exploitatiesites, per e-mail, telefonisch of per post), en meer in het bijzonder :
 • behandeling en follow-up van aan de onderneming gerichte verzoeken om prijzen en/of informatie;
 • de presentatie van de door de onderneming aangeboden en verleende diensten;
 • statistieken over bezoeken aan de website van de onderneming;
 • informatie die voor de bezoeker van belang kan zijn en afkomstig is van commerciële partners van Rijbewijs Online ;
 • om informatie te verzamelen die de onderneming in staat stelt de site, producten en diensten te verbeteren (met name door middel van cookies);
 • aan Google Analytics, door het gebruik van cookies, zoals hieronder vermeld;
 • aan Facebook, via Facebook Pixel, en alleen voor bezoekers die een Facebook-account hebben;
 • de bezoeker in staat te stellen in de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de diensten van het bedrijf;
 • de tussen de bezoeker en het bedrijf gesloten contracten te beheren met betrekking tot zijn wettelijke en contractuele verplichtingen.

4. Ontvangers

Alleen het bedrijf is de ontvanger van de verstrekte persoonlijke informatie.

Deze informatie, in individuele of geanonimiseerde vorm, wordt in geen geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners op wie de vennootschap een beroep doet in het kader van haar wettelijke of contractuele verplichtingen of in het kader van de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en dit met het oog op het verzekeren van een volledige en adequate dienstverlening aan de bezoeker en/of de klant.

Noch de onderneming, noch haar onderaannemers, externe dienstverleners of partners brengen de persoonsgegevens van de bezoekers van de site en de onderneming op de markt.

5. Duur van de opslag

Persoonsgegevens worden door het bedrijf slechts bewaard gedurende de periode die overeenstemt met de hierboven vermelde doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Tenzij een wettelijke of contractuele verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft, zullen de gegevens in geen geval langer dan 10 jaar worden bewaard.

6. Rechten van de bezoeker

De bezoeker heeft de volgende rechten, in overeenstemming met de hierboven genoemde Europese verordening:

- Recht op toegang tot en mededeling van gegevens

De bezoeker heeft recht op toegang tot en inzage in de persoonlijke gegevens die het bedrijf over hem/haar bewaart. De bezoeker kan ook te weten komen hoe het bedrijf aan de gegevens is gekomen en aan wie ze zijn medegedeeld.

Gezien de verplichting van de onderneming tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt het verzoek van de bezoeker om toegang tot en raadpleging van gegevens behandeld onder voorbehoud van bewijs van identiteit, met name door overlegging van een elektronische of papieren kopie (vergezeld van een handtekening) van zijn identiteitskaart tijdens de geldigheidsduur daarvan. De toepassing is in ieder geval gratis voor de bezoeker.

Het bedrijf kan echter bezwaar maken tegen verzoeken die duidelijk misbruik opleveren (bv. vanwege hun aantal of hun repetitieve of systematische aard).

- Recht op correctie van gegevens

De Europese verordening biedt de bezoeker de mogelijkheid te verzoeken om rectificatie, bijwerking of verwijdering van hem betreffende gegevens die onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zouden zijn.

- Recht van bezwaar

De bezoeker heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens in de volgende twee situaties:

 • wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme redenen of
 • wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.

- Recht op wissen

De bezoeker heeft het recht te vragen en te verkrijgen dat de gegevens die het bedrijf over hem in bezit heeft, worden gewist.

Het bedrijf zal het verzoek van de bezoeker inwilligen indien :

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • de verwerking van de gegevens uitsluitend gebaseerd was op de toestemming van de bezoeker en de bezoeker zijn toestemming intrekt;
 • de bezoeker om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking.

In ieder geval kan het verzoek om verwijdering door de onderneming worden geweigerd indien het verzoek noodzakelijk is voor de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten of voor de nakoming van een wettelijke of contractuele verplichting van de onderneming.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De bezoeker kan verzoeken dat zijn of haar persoonsgegevens worden overgedragen aan een voor de verwerking verantwoordelijke die identiek is aan het bedrijf. De bezoeker kan derhalve vragen dat het bedrijf hem de gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat overdraagt.

- Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres van de onderneming of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@rijbewijs.online.

7. Reactietijden

Het bedrijf zal op het verzoek van de bezoeker reageren op dezelfde wijze waarop de bezoeker zijn recht uitoefent.

De onderneming verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van uw verzoek te antwoorden op elk verzoek om toegang, rectificatie of verzet, verwijdering of enig ander aanvullend verzoek om informatie.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan de antwoordtermijn worden verlengd tot 3 maanden, overeenkomstig de toepasselijke EU-verordening.

8. Personen met toegangsrecht tot persoonsgegevens

Alleen personeelsleden en managers van de onderneming zijn gemachtigd om persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 4 hierboven. Deze personen hebben een redelijke behoefte aan de gegevens wegens de hun toevertrouwde taken en opdrachten of wegens de behoeften in verband met de activiteit van de onderneming.

9. Bevoegde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

Het bedrijf deelt de bezoeker ook mee dat het gebruik maakt van erkende dienstverleners om de verzameling en verwerking van de meegedeelde gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn gevestigd in de Europese Unie.

De onderneming heeft er zich eerder van vergewist dat de dienstverleners adequate garanties hebben ingevoerd en voldoen aan strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming.

10. Klacht bij de bevoegde autoriteit

De onderneming hoopt dat eventuele moeilijkheden in verband met de verwerking van persoonsgegevens door een dialoog zullen worden opgelost. Indien dit echter niet mogelijk is, heeft de bezoeker het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Rue de la Presse 35, en is telefonisch te bereiken op +32 2 274 48 00 of per e-mail op contact@apd-gba.be.

11. Op cookies gebaseerde promoties

Op Rijbewijs Online streven we ernaar onze gebruikers een unieke en persoonlijke ervaring te bieden. Als onderdeel van dit streven gebruiken we soms cookies om speciale promotieaanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de individuele behoeften en voorkeuren van onze gebruikers.

Hoe werkt het?

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen er cookies op uw browser worden geplaatst. Deze cookies registreren bepaalde informatie, zoals uw eerste bezoek of de pagina's die u hebt geraadpleegd. Op basis van deze informatie kunnen we u exclusieve promoties aanbieden, zoals kortingen op onze Premium-aanbiedingen. Een speciale promotie kan bijvoorbeeld aan u worden gepresenteerd bij uw eerste bezoek of nadat u bepaalde pagina's of bronnen hebt geraadpleegd.

Duur en afloop van de promotie

Als je een aanbieding ziet met een aftelklok, weet dan dat deze aanbieding tijdelijk is. Als de aftelklok is afgelopen, wordt deze aanbieding minimaal 30 dagen lang niet opnieuw aangeboden.

Uw keuzes en voorkeuren

Als u liever geen promotionele aanbiedingen ontvangt op basis van cookies of als u de cookies die momenteel in uw browser zijn opgeslagen wilt controleren of verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het verwijderen van deze cookies invloed kan hebben op uw toegang tot bepaalde promoties of functies op onze site.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online