Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Rijbewijs Online

Laatste versie : 03/06/2024

Algemeen

Waarschuwing! Deze site is automatisch van het Frans in het Nederlands vertaald via een algoritme. Daarom kunnen er inconsistenties en fouten zijn. - Artikel 1 

De onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de klant en Rijbewijs Online SRL, handelend onder de handelsnaam " Rijbewijs Online ", geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0762.894.409, hierna te noemen " Rijbewijs Online ", te regelen.

Artikel 2

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden door Rijbewijs Online en waarmee de klant heeft ingestemd, overeenkomstig artikel 6.

In het bijzonder worden de volgende diensten gedekt:

 • theoretische opleiding voor het theoretische rijbewijs B;
 • alle activiteiten die in het algemeen verband houden met ;

hierna in deze voorwaarden "opleiding" of "dienst" genoemd. Deze termen worden onduidelijk gebruikt.

rijbewijs.onlineDe aangeboden trainingen staan volledig vermeld op de https:// / website. Deze kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Rijbewijs Online Klanten worden uitgenodigd om hiervan kennis te nemen voordat ze een bestelling plaatsen en/of contact opnemen.

 • 2. Onder "klant" wordt verstaan de particulier die een bestelling plaatst voor de door Rijbewijs Online aangeboden opleiding en, in voorkomend geval, het aanbod heeft gevalideerd, overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden.

De door Rijbewijs Online aangeboden opleidingen zijn uitsluitend bedoeld voor individuele personen.

 • 3. De opleidingen zijn toegankelijk voor iedereen die een theoretische opleiding voor het rijbewijs B wenst te volgen en dit vanaf de leeftijd van 16 jaar. In ieder geval moet de persoon die een door rijbewijs.online aangeboden opleiding bestelt, meerderjarig zijn (d.w.z. 18 jaar oud) of toestemming hebben van zijn of haar wettelijke voogd. Voorts wordt de bezoeker "klant" genoemd, ter vereenvoudiging van de in deze algemene voorwaarden gebruikte termen.
 • 4. rijbewijs.online De term "bestelling" verwijst naar de aankoop door de klant op de website https://.
 • 5. De door Rijbewijs Online aangeboden opleidingen zijn alleen toegankelijk voor Belgische ingezetenen.
 • 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop in België en in het buitenland en hebben betrekking op de volledige contractuele relatie tussen Rijbewijs Online en de klant: vanaf het plaatsen van de bestelling tot de betaling en de levering.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Artikel 3

 • 1. De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Rijbewijs Online. Deze verbindt zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk te informeren. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal alleen van toepassing zijn op contracten die na de inwerkingtreding ervan worden gesloten.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn mogelijk door bijzondere of contractuele voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere of contractuele voorwaarden, prevaleren deze laatste.

 • 2. De klant is gebonden door deze algemene voorwaarden vanaf de validatie van de offerte, vanaf de ondertekening van de offerte zoals vermeld in artikel 6 of vanaf de betaling van het voorschot zoals gevraagd door Rijbewijs Online overeenkomstig artikel 7. Daartoe wordt hij verzocht het vakje aan te kruisen waaruit blijkt dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Anders wordt de bestelling onmogelijk gemaakt. De klant wordt verondersteld deze te hebben gelezen en begrepen.

Indien het aanbod elektronisch is gevalideerd, is de klant aan deze algemene voorwaarden gebonden zodra deze elektronisch door Rijbewijs Online zijn aanvaard of schriftelijk door Rijbewijs Online zijn bevestigd.

 • 3. Naast deze algemene verkoopvoorwaarden is de klant gebonden door de bijzondere voorwaarden die op de aangeboden diensten van toepassing zijn, zodra het aanbod is gevalideerd zoals vermeld in artikel 6, of door ondertekening van het aanbod, of door elektronische validering ervan.

Elektronische documenten

Artikel 4

Rijbewijs Online rijbewijs.onlineIn het geval dat het aanbod het onderwerp is van een elektronische uitwisseling (bijvoorbeeld per e-mail) tussen de klant en dat de verkoop bijgevolg buiten de online verkoopsitehttps:// / wordt gesloten , aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de elektronische uitwisselingen de contractuele relatie vormen en als bewijs van het bestaan ervan kunnen dienen.

Verplichting tot middelen en erkenning van opleiding

Artikel 5

 • 1. De diensten worden gekwalificeerd als een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Rijbewijs Online en de klant. Rijbewijs Online verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de dienst te verlenen en de opleiding tot een goed einde te brengen. Rijbewijs Online is echter niet verplicht middelen aan te wenden die niet in verhouding staan tot het te bereiken doel.
 • 2. Rijbewijs Online De trainingen die worden aangeboden door zijn privécursussen. Als zodanig is het mogelijk dat bepaalde organisaties hun geldigheid niet erkennen. Door deel te nemen aan de cursus en deze te volgen, erkent de klant dat hij/zij zich volledig bewust is van deze bijzonderheid en het principe accepteert.

Offertes - Prijzen en contractuele documenten

Artikel 6

Rijbewijs OnlineAls een offerte naar de klant wordt gestuurd per , is het document 15 kalenderdagen geldig. Het bevat de beschrijving en de referentie van de bestelde opleiding. Elke wijziging door de klant zal leiden tot een wijziging van de offerte en, indien van toepassing, van de vermelde totale kosten.

Ze kunnen worden gewijzigd. rijbewijs.online In elk geval wordt het totaalbedrag van de door de klant aangekochte opleidingen aangegeven op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd, zowel in het geval van bestellingen geplaatst in overeenstemming met dit artikel als via de website https://.

 • 2. De overeenkomst wordt gegeven door
 • rijbewijs.onlinevalidatie van de bestelling door de klant op de website https:// / en volledige registratie op deze site, in overeenstemming met de principes die van toepassing zijn op online verkoop. Rijbewijs Online De bevestiging van de bestelling wordt elektronisch naar de klant verzonden via . De orderbevestiging bevat de beschrijving, de referentie en de prijs van het (de) bestelde artikel(en). Elke wijziging door de klant zal leiden tot een wijziging van de orderbevestiging en, indien van toepassing, van de vermelde totale kosten.
 • rijbewijs.online de handtekening van de klant op de teruggestuurde offerte, vergezeld van de handgeschreven woorden "Bon pour accord" en de datum van ondertekening. De offerte kan schriftelijk of per e-mail ondertekend worden teruggestuurd, op voorwaarde dat het akkoord van de klant op een zichtbare, herkenbare en ondubbelzinnige manier wordt vermeld.
 • 3. In het kader van de follow-up van de opleiding worden geen aansluitings-, druk- of opleidingskosten gedekt door Rijbewijs Online . Deze vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de cliënt, die als enige de gevolgen ervan draagt.
 • 4. De onderhavige algemene voorwaarden, de eventuele bijzondere voorwaarden en de eventuele e-mailwisselingen vormen de enige contractuele elementen. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat deze de contractuele relatie vormen en als bewijs van het bestaan ervan kunnen dienen.

Artikel 7

 • 1. Gezien de specifieke aard van de verleende diensten, verlangt Rijbewijs Online voor opleidingen een vooruitbetaling. Er zal geen terugbetaling meer plaatsvinden, met uitzondering van de herroepingstermijn zoals bepaald in artikel 14, na de levering van de opleiding aan de klant.
 • 2. Zodra de betaling door de klant is verricht overeenkomstig §1 van dit artikel, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met het gedane opleidingsaanbod, onder dezelfde voorwaarden als die van artikel 6.

Artikel 7: Maandabonnement

 1. Rijbewijs Online Het Premium-pakket is verkrijgbaar als maandabonnement.
 2. Het abonnement wordt elke maand automatisch verlengd op de verjaardag van het abonnement.
 3. rijbewijs.onlineKlanten kunnen hun abonnement op elk gewenst moment opzeggen via hun ledengedeelte op de website https://belgique. /.
 4. Er is geen vergoeding verschuldigd voor opzegging van het abonnement. De toegang tot Premium services eindigt aan het einde van de huidige factureringsperiode.

Artikel 8

 • 1. In geval van bestelling van aanvullende diensten die niet in de offerte zijn opgenomen, zijn de toepasselijke algemene voorwaarden dezelfde als die welke gelden voor de aanvankelijk geplaatste bestelling waarmee de klant heeft ingestemd. Voor elke bestelling die niet in het oorspronkelijke aanbod is opgenomen, is de uitdrukkelijke toestemming van de klant vereist, overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 • 2. Rijbewijs Online Elke wijziging van de bestelling geformuleerd door de klant, na indiening van de offerte, moet het uitdrukkelijke akkoord krijgen van overeenkomstig§1 van dit artikel. Rijbewijs Online Wanneer de klant zijn akkoord heeft gegeven, zal elke wijziging die hij aanbrengt een wijziging van de offerte en, in voorkomend geval, van de prijs van de bestelling tot gevolg hebben.
 • 3. Kortingen of rabatten kunnen aan de klant worden toegekend. Deze kortingen en rabatten zijn geen rechten voor de klant. Zij worden toegekend op basis van de professionele relatie tussen Rijbewijs Online en de klant. Zij houden bovendien strikt verband met de betrokken bestelling en kunnen in geen geval als algemene regel worden beschouwd.

Annulering

Artikel 9

In geval van annulering van een bestelling door de klant, is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling. Dit kan worden geëist door Rijbewijs Online zonder voorafgaande kennisgeving.

Specifieke kenmerken van de diensten

Artikel 10

De aangeboden trainingen vallen uitsluitend binnen het volgende kader: free stream. Deze cursussen zijn uitsluitend bedoeld om de klant voor te bereiden op het theorie-examen voor het rijbewijs B. Rijbewijs Online Geeft als zodanig geen geldig lescertificaat af.

Beschikbaarheid en vorm van opleidingscursussen

Artikel 11

 • 1. Na validatie van de bestelling en ontvangst van de betaling door Rijbewijs Online, wordt een e-mail gestuurd naar de klant met de informatie die nodig is om verbinding te maken met de ledenruimte die gekoppeld is aan het hostingplatform voor opleidingen.
 • 2. Er zijn verschillende soorten opleidingsmateriaal beschikbaar:
 • geschreven inhoud in pdf- en/of docx-formaat;
 • diagrammen ;
 • examensimulaties ;
 • video's ;
 • 3. Rijbewijs Online De media kunnen worden gedownload en blijven toegankelijk voor de klant gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van ontvangst van de betaling door .
 • 4. De klant wordt op de hoogte gebracht van de digitale formaten die voor de cursussen beschikbaar zijn. De klant is dus als enige verantwoordelijk voor de compatibiliteit van het verstrekte materiaal met de computerapparatuur waarover hij/zij beschikt. Op deze basis alleen wordt door Rijbewijs Online geen terugbetaling gedaan.

Betalingen voor diensten - Leveringstermijnen en -methoden

Artikel 12

 • 1. De betaling van de bestelde artikelen geschiedt op de volgende wijze: vooruitbetaling van de opleidingen op het moment van de validatie van de bestelling.
 • 2. De overeenkomst wordt pas geacht te zijn gesloten en de leveringsdatum vastgesteld nadat Rijbewijs Online overeenkomstig het bovenstaande een vooruitbetaling heeft ontvangen. In geval van wanbetaling behoudt Rijbewijs Online zich het recht voor de bestelling(en) te annuleren.
 • 3. Rijbewijs Online Betalingen worden door de klant uitgevoerd via overschrijving op de rekening vermeld op de offerte en factuur, via kredietkaart, Bancontact of PayPal.
 • 4. De leveringstermijnen zijn vastgesteld op 24 werkuren na validatie van de bestelling. De levering wordt gedaan :
 • per e-mail;
 • of via een download platform.

De klant beschikt over een telefonisch contactpunt, dat bij de bevestiging van de bestelling wordt meegedeeld, om contact op te nemen met Rijbewijs Online voor alle moeilijkheden die zich in verband met de levering van de opleiding zouden kunnen voordoen.

In elk geval wordt de klant verzocht om in geval van vertraging bij de levering contact op te nemen met Rijbewijs Online via het e-mailadres: contact@rijbewijs.online. De klant en rijbewijs.online verbinden zich ertoe een minnelijke schikking te treffen voor deze vertraging.

Artikel 12: Betaling voor abonnementen

 1. De betaling van het maandabonnement gebeurt automatisch via de betaalmethoden die op het moment van inschrijving zijn geregistreerd.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van geldige en actuele betalingsgegevens.
 3. Rijbewijs Online In geval van betalingsverzuim behoudt Premium zich het recht voor om de toegang tot Premium diensten op te schorten totdat de betaling is voldaan.

Artikel 13

De betaling voor de cursus vindt volledig plaats wanneer de bestelling is gevalideerd. De betaling vindt plaats via de beveiligde website Stripe.com, die gebruikmaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), Paypal of Bancontact, op zodanige wijze dat de verzonden informatie softwarematig wordt versleuteld. Geen enkele derde partij kan op welke manier dan ook kennis nemen van de informatie die in dit verband wordt verzonden.

Door de bankgegevens aan de betalingsorganisatie mee te delen, wordt de klant verondersteld toestemming te geven aan Rijbewijs Online om het bedrag van de bestelling van zijn kaart af te schrijven. De cliënt wordt verondersteld de houder van de gebruikte bankkaart te zijn of, bij gebreke daarvan, de toestemming van de houder te hebben verkregen.

Rijbewijs Online is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het frauduleus gebruik van een bankkaart tijdens de validatie van de bestelling en de betaling van de bestelling.

Herroepingsrecht bij verkoop op afstand

Artikel 14

 • 1. De klant, de eindconsument, beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen overeenkomstig het Wetboek van economisch recht.
 • 2. Dit herroepingsrecht geeft de klant de mogelijkheid om af te zien van de bestelling van een opleiding bijRijbewijs Online. Rijbewijs Online verbindt zich ertoe de klant terug te betalen en het herroepingsrecht kan alleen worden ingeroepen als
 • de opleiding niet is gedownload op een computermedium van welke aard dan ook;
 • het trainingsmateriaal is niet op een digitale drager van welke aard dan ook geladen.

rijbewijs.onlineElk verzoek om herroeping moet uitsluitend worden ingediend via het volgende e-mailadres: remboursement@. Geen enkel ander type verzoek wordt in overweging genomen.

 • 3. Voor zover het herroepingsrecht wordt uitgeoefend op de wijze en onder de voorwaarden die door dit artikel worden vereist, verbindt Rijbewijs Online zich ertoe het bedrag dat de klant voor de opleiding heeft betaald, zo snel mogelijk terug te storten op de bankrekening die de klant hem heeft meegedeeld.
 • 4. In ieder geval behoudt Rijbewijs Online zich het recht voor om, in geval van misbruik van het herroepingsrecht door de klant, elke latere bestelling van de klant te weigeren

Artikel 14: Herroepingsrecht voor maandabonnementen

 1. In overeenstemming met het Wetboek van Economisch Recht heeft de klant een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de datum van inschrijving.
 2. Om dit recht uit te oefenen, moeten klanten een e-mail sturen naar contact@rijbewijs.online
 3. Rijbewijs Online In het geval van herroeping verbindt het bedrijf zich ertoe de klant binnen 14 dagen terug te betalen, op voorwaarde dat de Premium-diensten niet werden gebruikt.

Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 15

 • 1. Rijbewijs Online verricht de diensten volgens de regels van het vak, volgens de gebruiken van het beroep en volgens de normen die op de betrokken diensten van toepassing zijn. Gelet op het voorgaande is haar aansprakelijkheid strikt beperkt tot de in de volgende §§ bedoelde situaties.
 • Rijbewijs Online Rijbewijs Online 2. is alleen aansprakelijk voor het nakomen van haar wettelijke en contractuele verplichtingen en voor directe schade veroorzaakt door haar handelen. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door de klant en is in het bijzonder, maar zonder exhaustief te zijn, niet aansprakelijk voor indirecte schade, schade veroorzaakt aan derden of onverwachte resultaten.
 • 3. Indien de klant of een derde de aansprakelijkheid van Rijbewijs Online betwist, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de diensten waarop de betwisting of betwisting betrekking heeft en die door de klant zijn betaald. In geen geval mag bij de bepaling van het bedrag van de schade rekening worden gehouden met een verhoopte en niet gerealiseerde winst of een potentieel vermeden verlies van de cliënt.
 • Rijbewijs Online rijbewijs.online4. is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte gevolgen van het gebruik van trainingen die zijn aangekocht viahttps:// /, of in geval van schade als gevolg van abnormaal, ongebruikelijk of onvoorzien gebruik van de artikelen.
 • 5. Account delen is verboden. Het delen van accounts kan ertoe leiden dat het account onmiddellijk wordt geblokkeerd.
 • Rijbewijs Online 6. behoudt zich het recht voor om te weigeren een opleidingsopdracht te valideren of om de opleiding eventueel vooraf te beëindigen om ethische of klantgerelateerde redenen (bijv. misbruik van opdrachten, gebrek aan consistentie in de bestelde opleiding, gebrek aan inzet, beledigend of respectloos gedrag of welke andere reden dan ook).
 • 7. Trainingen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden op het moment dat ze worden besteld. Rijbewijs Online Hoewel het bedrijf de kwaliteit van zijn trainingen garandeert, is het op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie of verkeerd gebruik door de klant.
 • 8. Rijbewijs Online In geen geval zal aansprakelijk zijn voor
 • annulering of uitstel van de levering om redenen die buiten haar macht liggen, zoals een gehele of gedeeltelijke staking door derden, natuurrampen, (risico van) terroristische aanslagen;
 • een annulering van een examen, een dienst of een door een derde vastgestelde afspraak die de validering van de gevolgde opleiding en het verkrijgen van de licentie mogelijk maakt;
 • de definitieve verwijdering van een door een derde verstrekte beoordeling uit de contractuele relatie;
 • een wijziging van de wetgeving die leidt tot een wijziging van de inhoud of het verloop van de door de klant gevolgde opleiding.
 • 9. Rijbewijs Online Rijbewijs Online Het gebruik van het platform en de bestelling van trainingen aangeboden door is uitsluitend toegestaan voor het doel van de opleiding voor het theorie rijbewijs B. Rijbewijs Online Elk ander doel geeft het recht om de opleiding voortijdig te beëindigen zonder compensatie na het informeren van de klant.

Online verkoop

Artikel 16

 • 1. Aan deze algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn op onlineverkoop, worden de in dit artikel uiteengezette bijzonderheden toegevoegd.
 • 2. rijbewijs.online Rijbewijs Online De opleidingen die worden voorgesteld op de website https:// zijn een uitnodiging om ze te bestellen en zijn niet bindend voor de persoon die de site bezoekt of voor , die vrij blijft om de bestelling te weigeren of te aanvaarden.

De werking van de website is als volgt vastgesteld:

 1. rijbewijs.onlineKlanten loggen in op de website https:// en selecteren artikelen die ze in hun "winkelmandje" willen plaatsen. Zo geven ze aan dat ze een bestelling willen plaatsen;
 2. De klant voert zijn leverings- en factureringsgegevens in en creëert zo een persoonlijke account. Het totaalbedrag van de bestelling inclusief alle belastingen en verzendkosten wordt aangegeven;
 3. Nadat de klant een volledig overzicht van de bestelling heeft ontvangen, bevestigt hij of zij dat hij of zij bereid is tot betaling over te gaan;
 4. De klant wordt transparant doorverwezen naar de site die wordt gebruikt om de betalingsmethode te bepalen, d.w.z. Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact en PayPal. Rijbewijs Online In voorkomend geval is de informatie over de bankkaart die voor de betaling wordt gebruikt, niet bekend bij . De vertrouwelijkheid van de informatie is dus gegarandeerd. Rijbewijs Online Transactiekosten worden gedragen door ;
 5. De betaling wordt gevraagd aan de betrokken financiële instelling;
 6. De klant ontvangt het resultaat van de transactie, dat kan worden afgedrukt en als bewijs kan worden bewaard;
 7. De klant zal een e-mail ontvangen met de bestelgegevens;
 8. De klant ontvangt een bevestigingse-mail;
 9. Rijbewijs Online voert de aftersales-verwerking uit en zendt de training aan de klant overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 • 3. De diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven, maar een uitwisseling met Rijbewijs Online is mogelijk.
 • 4. Door een bestelling te plaatsen, geeft de klant te kennen dat hij een koopovereenkomst wil sluiten. Hij verklaart tevens dat alle over hem vermelde gegevens juist en geldig zijn. Rijbewijs Online kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten dienaangaande.
 • 5. Rijbewijs Online blijft vrij om het verzoek te aanvaarden of te weigeren. De bevestigingse-mail die naar de klant wordt gestuurd, dient alleen ter bevestiging van de ontvangst van het verzoek.
 • 6. De aangegeven prijzen zijn geldig op het moment van de aanvraag en de raadpleging van de website. Ze zijn aan verandering onderhevig. De definitieve prijzen zijn die welke vermeld staan in de door Rijbewijs Online verzonden bevestiging.

Artikel 17

Door zijn verzoek om afstandsonderwijs te valideren, verklaart de cliënt dat hij ten minste 18 jaar oud is. Bij gebreke daarvan is alleen de cliënt verantwoordelijk. De verkoop kan in geen geval om deze reden nietig worden verklaard.

Artikel 18

rijbewijs.onlineBetaling van claims vindt plaats in overeenstemming met de betalingsmethoden die worden aangeboden via de website https:// / en hierboven uiteengezet.

Website

Artikel 19

 • 1. rijbewijs.online Rijbewijs Online Met uitzondering van de disclaimer op de website https:// is de volledige inhoud van de website eigendom van . Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de eigenaar mag deze inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die eraan worden toegekend.
 • 2. Rijbewijs Online stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van de site te allen tijde te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-beschikbaarheid ervan. Bovendien kan de site op elk moment worden gewijzigd voor reparatie, onderhoud, implementatie van nieuwe faciliteiten of functies, of aanpassing van de inhoud.
 • 3. Rijbewijs Online kan de compatibiliteit van de website met de door de klant gebruikte hardware of software niet garanderen.
 • 4. Rijbewijs Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere elementen die de computeruitrusting van de klant aantasten, noch voor de acties van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Artikel 20

 • 1. Alle door Rijbewijs Online geproduceerde en ter beschikking van de klant gestelde elementen zijn onderworpen aan de wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer in het bijzonder aan het auteursrecht. Rijbewijs Online geeft de klant uitdrukkelijk de toestemming om ze te gebruiken in het kader en binnen de grenzen van de opleidingen en voor de doeleinden die verband houden met de uitvoering ervan. Voor elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie of mededeling aan derden, is de uitdrukkelijke toestemming vereist van Rijbewijs Online , die in voorkomend geval de betaling van het auteursrecht kan eisen.
 • 2. rijbewijs.online Rijbewijs Online In elk geval is elke reproductie, distributie, verkoop of uploading naar een ander distributieplatform dan https:// / ten strengste verboden. blijft de enige eigenaar van de geproduceerde en aan de klant geleverde trainingen.

Verzameling van getuigenissen

Artikel 21

 • 1. Rijbewijs Online kan de klant vragen schriftelijk, mondeling of visueel bewijs te leveren van de kwaliteit en de follow-up van de opleiding.

Het staat de klant vrij om deze getuigenis op elk moment te weigeren. In geval van aanvaarding wordt hij door Rijbewijs Online verzocht schriftelijk zijn formele instemming te betuigen.

 • 2. De door Rijbewijs Online verzamelde getuigenissen kunnen voor documentaire of referentiedoeleinden worden gebruikt.

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Artikel 22

 • 1. Persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens van zowel de klant als Rijbewijs Online, alsook van derden die betrokken zijn bij de contractuele relatie, op welke manier dan ook verzameld en voornamelijk via e-mailuitwisselingen, vermeldingen over de offerte, mondelinge uitwisselingen, alsook alle toekomstige informatie, zijn uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het contract en voor de communicatie tussen de partijen. De informatie zal niet worden meegedeeld of doorgegeven aan derden, met uitzondering van technische dienstverleners indien nodig.

Zowel Rijbewijs Online als de cliënt zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en deze alleen te gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de dienst.

 • 2. In geval van niet-naleving van dit vertrouwelijkheidsbeginsel kunnen zowel Rijbewijs Online als de cliënt van de betrokken partij vergoeding van de geleden schade eisen.

Artikel 23

 • 1. Alle persoonsgegevens betreffende de klant, een individu, zoals gedefinieerd door de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 worden verwerkt in overeenstemming met deze laatste alsook in overeenstemming met de Wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Rijbewijs Online De gegevens worden uitsluitend bewaard voor specifieke acties bij en worden in geen geval doorgegeven aan derden, noch voor direct marketingdoeleinden, noch voor enig ander doel.Rijbewijs Online De verwerking van voornoemde gegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van en de noodzakelijke uitvoering van het contract. De gegevens worden alleen bewaard :
 • Rijbewijs Online voor specifieke acties en worden in geen geval doorgegeven aan derden voor direct marketing of enig ander doel;
 • met het oog op de uitvoering van het contract tussen Rijbewijs Online en de cliënt.

In voorkomend geval is elk ander gebruik onderworpen aan de uitdrukkelijke en toestemming van de klant, met name door het aanvaarden van het cookiebeleid van Rijbewijs Online, dat kan worden geraadpleegd op de website waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

De gegevens die door Rijbewijs Online worden bewaard, zijn de volgende:

 • IP-adres dat wordt toegewezen bij verbinding met de Rijbewijs Online website;
 • datum en tijdstip van toegang tot de website van Rijbewijs Online ;
 • bekeken pagina's en type gebruikte browser ;
 • zoekmachine en trefwoorden die zijn gebruikt om de website van Rijbewijs Online te vinden;
 • naam, voornaam, leeftijd, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, BTW-nummer en bankgegevens;
 • 2. De klant heeft de mogelijkheid om :
 • zich, op eenvoudig verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • kosteloos toegang te krijgen tot de door Rijbewijs Online bewaarde gegevens die op hem/haar betrekking hebben en de onvolledige, onjuiste of irrelevante gegevens te laten corrigeren.
 • om ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de opgeslagen gegevens;
 • te verzoeken om verwijdering van zijn of haar gegevens van Rijbewijs Online ;
 • te verzoeken om de overdraagbaarheid van hun gegevens in het bezit van Rijbewijs Online aan een derde partij;
 • de toestemming voor gegevensverwerking die uitsluitend op toestemming berust, te allen tijde in te trekken.

Rijbewijs Onlinerijbewijs.onlineElk verzoek met betrekking tot het bovenstaande moet schriftelijk worden verzonden naar , hetzij per post of via de websitehttps:// /.

Rijbewijs Online rijbewijs.onlineHet volledige privacybeleid is beschikbaar via de volgende link of op schriftelijk verzoek aan contact@ .

 • 3. Rijbewijs Online kan persoonlijke informatie bekendmaken aan derden op verzoek van elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om een dergelijk verzoek te doen. Rijbewijs Online kan dergelijke informatie ook bekendmaken als een dergelijke bekendmaking te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om zijn rechten of eigendom te beschermen of te verdedigen of als het van mening is dat de klant een gevaar is voor zichzelf of voor een derde partij.

Claim

Artikel 24

 • 1. Elke klacht van de klant moet onmiddellijk en ten laatste binnen 3 dagen na het sluiten van het contract en het downloaden van de opleiding worden ingediend, met gebruikmaking van het volgende formulier: rijbewijs.online/refund

Rijbewijs Online verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

 • 2. Voor zover een klacht door de klant wordt ingediend binnen de in §1 vermelde termijnen, en voor zover Rijbewijs Online deze aanvaardt, is het bedrag van de klacht beperkt tot de gefactureerde waarde van de opleiding in kwestie.

Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

Artikel 25

In geval van een geschil wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling tussen Rijbewijs Online en de cliënt. Daartoe verbinden de partijen zich ertoe deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst die wordt georganiseerd door een bemiddelaar die is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Indien echter geen overeenstemming mogelijk is, zijn de bevoegde rechtbanken die van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel vanRijbewijs Online.

Nietigheid

Artikel 26

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de nietigheid van het geheel. Indien een clausule nietig wordt verklaard, wordt een clausule van gelijke strekking overeengekomen die in de plaats treedt van de nietig verklaarde clausule.

Toepassing van het Belgisch recht

Artikel 27

Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn gespecificeerd, worden beheerst door het Belgische recht dat van kracht is op het ogenblik waarop het contract wordt gesloten.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online